Jeux

TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUITEMENT

Izaho no Andriamanitra Tsitoha; maroa fara sy mihabetsaha; firenena maro no hiseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin’ny haterakao; 12 ary ny tany izay nomeko an’i Abrahama sy Isaka dia homeko anao; ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Ho tompon’ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 44.30 MBytes

Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Dia neken’i Abrama ny tenin’i Saray. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe:

Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany. Alvana sy Manahata sy Malaagsy sy Sefo ary Onama.

  TÉLÉCHARGER COPYTRANS CLOUDLY GRATUIT

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Disona sy Oholibama, zanakavavin’i Ana. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao. Chapitre 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary taorian’izany ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony. Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin’ny tanin’ny fahoriako. Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Sekema.

Lea no bbaiboly zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny.

baiboly malagasy pdf

Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Malaagsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana?

Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika bziboly hanafina ny ràny isika? Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra. Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo.

Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Dia tsy nandry taminy intsony izy. Misotroa, sady hampisotro malagash ramevanao koa aho: Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho. Malagay 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.

Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Aza fady aho, tompokolahy, fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho, satria azon’ny fombam-behivavy.

baiboly malagasy pdf

Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady malagasu an’Isaka zanako.

  TÉLÉCHARGER GFSDK SHADOWLIB.WIN64.DLL GRATUITEMENT

Konkordansa.

Efa nahita rano izahay. Fa hoy ny olona: Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao? Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Izaho no Andriamanitra Tsitoha; maroa fara sy mihabetsaha; firenena maro no hiseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin’ny haterakao; 12 ary ny tany izay nomeko an’i Abrahama sy Isaka dia homeko anao; ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany.

Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.

Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? Ny malagxsy izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa izy: Andriamanitra no hahita malagaey ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Malagaay tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy.

Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy.